GAOSB Veri Sahibi Başvuru Formu

 1. Genel Bilgi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel veri sahiplerine kendisiyle ilgili  Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı tanımıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Gaziantep OSB Bölge Müdürlüğü (“Kurum” olarak anılacaktır), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 1. Başvuru Yöntemi

Bu çerçevede “yazılı” olarak kurumumuza yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak

Kurumumuz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir. Yazılı başvuru kanallarına ve gönderimlerde belirtilecek bilgi notlarına ilişkin açıklamalara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

………………………..

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

…………………….

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi

Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli Elektronik İmza” ile

imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) yoluyla

............ @..................

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Başvuru Hakkı Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

KVK Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, aşağıdaki haller KVK Kanun’u kapsamı dışında tutulduğundan kişisel veri sahiplerinin başvuru haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, aşağıdaki durumlarda da hakların ileri sürülebilmesi mümkün değildir:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturması veya kovuşturma için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz

 • Talep Konusu

Lütfen kişisel verilerinize ilişkin başvurunuzun konusunu aşağıda sayılanlar arasından seçiniz:Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak Seçiminiz  

 • Kurumumuzun Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak Kurumumuz, veri sahibinin Kurumumuza yapmış olduğu başvuru taleplerine, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret veri sahibinden ücreti talep edebilecektir.Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, Kurumumuz tarafından, başvuru bulunan kişiden kimlik ve yetki tespiti amacıyla bilgi talep edebilecektir.Kişisel veri sahibinin başvurusu aşağıda belirtilen durumlarda reddedilebilecektir:

 • Diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engellemesi
 • Orantısız çaba gerektirmesi
 • Bilginin kamuya açık bir bilgi olması
 • Başkalarının gizliliğini tehlikeye atması
 • KVK Kanunu uyarınca kapsam dışında kalan hallerden birinin mevcut olması

Lütfen yapmış olduğunuz başvurunuza Kurumumuz tarafından verilecek yanıtın tarafınıza bildirilme tercihinizi belirtiniz.  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumumuza yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılıKanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,Kurumunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibinin /Vekilinin:
Adı ve Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
İletişim Bilgileri:

ADI SOYADI

 

T.C. KİMLİK NO

 

ADRES

 

E-POSTA ADRESİ

 

KURUMUMUZ İLE ARANIZDAKİ İLİŞKİ

-          Müşteri

-          İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

-          Personel

-          Personel Adayı

-          Yer Sahibi

-          Eski Çalışan

-          Ziyaretçi

-          Üçüncü Taraf/Kurum Çalışanı

-          Diğer ………..

No

Konu

Tercih

1

Kurumunuz nezdinde kişisel verilerim işleniyor mu?

 

2

Kurumunuz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyeti hakkında bilgi talep ediyorum.

 

3

Kurumunuz nezdinde kişisel verilerim işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacı ve faaliyetin işleme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum

 

4

Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyor mu? Kişisel verilerim aktarılıyorsa, üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum.

 

5

Kişisel verilerimin Kurumunuz nezdinde eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler  Kurumumuza iletilmelidir:

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

 

6

Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünüyorum bu nedenle kişisel verilerimin,

Silinmesi veya

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Kurumumuza iletilmelidir.)

 

7

Kişisel verilerim Kurumunuz nezdinde eksik veya yanlış işleniyorsa kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Kurumumuza iletilmelidir:

 Eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz, düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizin içeriği.

 Kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı bilgilerini gösteren belgeler.)

 

 

8

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa bu durumun kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde kişisel verilerinizin işlenme sebeplerinin neden mevcut olmadığını düşündüğünüze ilişkin açıklayıcı bilgi/belge Kurumumuza iletilmelidir.)

 

9

Kurumunuz nezdinde işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi neticesinde aleyhime doğan sonuca itiraz ediyorum.

(Talep halinde aleyhinize çıkan sonucu açıklayan bilgi/belge Kurumumuza iletilmelidir.)

 

 

10

Diğer Nedenler

 

Lütfen 6698 Sayılı Kanun kapsamındaki talebinizin detaylarını belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

 

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Kurumumuza yapmış olduğum başvurumun 6698 sayılı

Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu,

 Kurumunuzun başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Veri Sahibinin /Vekilinin:
Adı ve Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
İletişim Bilgileri: