Gaosb Akaryakıt Satış İstasyonu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (“GAOSB”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: GAOSB tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, GAOSB’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma dahil her türlü muhasebesel işlemleri gerçekleştirmek, sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasının gerçekleştirilmesi, ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirilmesi, EPDK’nın anlık erişimine açık tutulan bayi pompa satış hareketleri “plaka, akaryakıt türü, miktar, fiyat, zaman (saat, dakika ve saniye)” verilerinin tutulmasının zorunlu olması sebebiyle kaydedilmesi, “plaka ve akaryakıt tipi”ne ilişkin verilerin hatalı akaryakıt dolumlarının önüne geçmek için geliştirilen “Araç Tanıma Projesi” için kullanılması, akaryakıt ikmal edecek aracın plaka verileri ile kullandığı yakıt türünün (benzin veya motorin) sistemde otomatik olarak eşleştirilerek kaydedilerek yanlış akaryakıt alımının engellenmesi, tüketiciye akaryakıt satışı esnasında kurulan satış sözleşmesini doğru ifa edebilmesi ve doğru ürün tedarikini gerçekleştirmesi, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesinin sağlanması, iş geliştirme çalışmalarının yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlanması, istasyonu ziyaret etmeniz halinde güvenliğinizin sağlanması ve takibinin yapılması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasının yapılması, GAOSB iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması, GAOSB ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması vb. amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.

GAOSB tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Müşterilere ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, GAOSB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, GAOSB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, GAOSB tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, GAOSB’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve GAOSB'nin ve GAOSB ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde GAOSB iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.   

Kişisel verilerinizin GAOSB tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.gaosb.org internet adresinden ulaşabileceğiniz “Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası”nda yer verilmiştir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.   

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde http://www.gaosb.org internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak KEP adresine e-posta yoluyla ya da Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün İK ve İdari İşler Müdürlüğü’nün 1. Organize Sanayi Müdürlüğü 83120 Cad. No:7 Başpınar Şehitkamil/GAZİANTEP adresine yazılı olarak, ya da varsa GAOSB ye daha önceden bildirdiğiniz ve GAOSB sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise GAOSB talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

 1. Metin’deki Değişiklikler

GAOSB, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. GAOSB’ nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü