Atıksu Arıtma ve Çamur Yakma Tesisi

ATIKSU ARITMA TESİSİMİZ

Tüm Bölgelerimize hizmet vermekte olan 2 kademeli “Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisimiz” I.Kademede 30.000 m3/gün (nüfus eşdeğeri 500.000 kişi) II. Kademede ise 60.000 m3/gün (nüfus eşdeğeri 1.000.000 kişi) atıksu arıtma kapasitesine sahiptir.

GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ “EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ”

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyetinin sorumluluğunda işletilmekte olan “Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi” nin  etüd fizibilite çalışmalarına 1996 yılında başlanmış; I.Kademede 30.000 m3/gün debi kapasiteli olarak 1997 yılında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde  ilk ihalesi yapılmıştır. Bakanlık kredi desteği ile yapılan tesis 2003 yılında işletmeye alınmıştır.

2008 yılında kapasite artış çalışmalarına başlanılmış; 06.11.2008 tarihinde T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde,  II.Kademe de 60.000 m3/gün debili kısmın ihalesi yapılmıştır. Tesis İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilen “İş Termin Planı”nda taahhüt edilen 30.12.2009 tarihinde işletmeye alınmıştır. II. Kademe tesis ile birlikte giriş yapısına koku giderme ünitesi kurularak arıtma tesislerinin atıksularının karekteristik kokusu bu kısımda çözümlenmiştir.

2013 yılında tesis verimliliğini arttırmak daha kaliteli bir su çıkarmak adına «İyileştirme İhalesi» yapılmıştır. İnşaat ve ekipman eklemeleri ile koku giderme ünitelerinin sayısı arttırılarak sisteme dahil edilmiştir.

Arıtma tesisinin işletmesi sonucu oluşan çamur kekinin hacimsel azaltılması, bertarafının sağlanması ve enerjiye dönüştürülmesi konusunda “Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi” işi ihalesi 14.02.2017 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz binasında yapılmış olup, tesis tamamlanma aşamasındadır. 240 ton/gün çamur yakma kapasitesine sahip olacak tesis, 2,5MW/h enerji üretimi sağlanacaktır.

10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği kapsamında Mart-2012’ de “Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme” İstasyonu devreye alınmış,  22.03.2016 tarih ve 29303 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği” doğrultusunda kabinin tekrar revizyonu yapılarak devreye alınmıştır.

Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik arıtma ile Çamur Susuzlaştırma kısımlarından oluşan tesisin 19.01.2005 tarihinde “ÇED Gerekli Değil Belgesi”, 26.10.2006 tarihinde “İşletme Belgesi”,       I. Kademede 30.000 m3/gün kapasiteli kısmı için 10.03.2006 tarihinde “Deşarj İzin Belgesi” alınmıştır. II.Kademede 60.000 m3/gün debili kısmın devreye alınması ile toplam  kapasitesi 90.000 m3/güne çıkan tesisin 19.01.2011 tarihinde “Çevre İzni” alınmış olup 5 yıllık periyotlarla yenilenerek en son belge  05.11.2025 tarihine  kadar geçerlidir.

  • FİZİKSEL ÖN ARITMA: ( Mekanik Izgara, Kumtutucu ve Dengeleme) : Mekanik ızgaralar ve kumtutucu, arıtma tesisi içinde birikim yapacak ve mekanik ekipmana zarar verebilecek iri cisimlerin ve aşındırıcı katıların giderilmesini sağlanmaktadır.Dengeleme tankı ise atıksu debi ve kalitesindeki zamana bağlı dalgalanmaları yok ederek arıtma ünitelerinin daha istikrarlı çalışmasını temin etmektedir.
  • KİMYASAL ARITMA: (Hızlı Karıştırma (Koagulasyon), Yavaş Karıştırma (Flokülasyon) ve Ön Çökeltme ) : Kimyasal pıhtılaştırıcı ve polielektrolit ilavesi ile güçlendirilmiş ön arıtma, sağladığı askıda katı madde giderimi ve organik madde giderimi ile hem biyolojik arıtmaya fazla yükün gitmesini engellemekte, hem de zararlı ve toksik maddelerin  biyolojik yaşama  zarar vermesini önlemektedir.
  • BİYOLOJİK ARITMA: (Fosfor Giderme Tankları, Havalandırma ve Son  Çökeltme ) : Fosfor giderme tankları ve yüksek arıtma  verimi  için uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılmıştır. Son çökeltim havuzlarından çıkan temizlenmiş su alıcı ortama verilmektedir.
  • ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA: (Çamur Homojenizasyonu, Çamur Yoğunlaştırma ve Mekanik Susuzlaştırma ) : Kimyasal çamur  ve fazla biyolojik çamur önce çamur homojenizasyon tankına alınarak karıştırılmakta, daha sonra yoğunlaştırma tanklarına sevk edilmektedir. Nihai susuzlaştırma Dekantörlerle sağlanmaktadır.

İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan atıksular bu arıtma işlemlerinden geçirilerek “Su kirliliği Kontrol Yönetmeliği” Tablo 19 standartları sağlanmakta ve tesisden çıkan temizlenmiş su alıcı ortam olan Sam Özü deresine verilmektedir. 

Tel: 0342 357 04 01
Fax: 0342 357 04 00